Prostovoljci | Pravila in pogoji sodelovanja

1. Splošne določbe
Organizator dela oz. aktivnosti s prostovoljci je Rokometni klub Krim, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Namen aktivnosti je pomoč pri organizaciji tekem DELO EHF Liga prvakinj v dvorani Stožice, Ljubljana.

2. Predstavitev in pogoji sodelovanja (omejitve za prostovoljce)
– Za delo prostovoljcev na tekmah RK Krim Mercator se lahko prijavijo vsi, ki so v začetku tekmovalne sezone 2021/22 (september 2021) dopolnili 18 let. Pred pričetkom dela podpišejo pristopno izjavo.
– Prostovoljci so dolžni sporočiti morebitno okužbo s koronavirusom v času opravljanja nalog za RK Krim Mercator, da lahko klub sprejme vse nadaljnje ukrepe za morebitno zajezitev okužb.
– Prostovoljci se prijavijo preko spletnega obrazca na spletni strani (https://rkkrim.com/postani-prostovoljec).
– Prostovoljci opravljajo delo pri organizaciji tekem DELO EHF Liga prvakinj v dvorani Stožice, Ljubljana, in sicer na sledečih področjih: organizacija tekme, mediji, VIP, protokol, priprava dvorane itd.

3. Pravice in obveznosti prostovoljcev
– Prostovoljec se obvezuje, da bo s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispeval k izboljšanju organizacije tekem Delo EHF Lige prvakinj.
– Prostovoljec se obvezuje, da bo prostovoljsko delo opravljal v skladu s strokovnimi standardi in etičnimi pravili ter navodili predstavnikov kluba.
– Prostovoljec se strinja, da bo vsa dela v okviru tekem Delo EHF Lige prvakinj (in po potrebi ter dogovoru tudi katero drugo delo za RK Krim Mercator) opravljal brezplačno.
– Prostovoljec se obvezuje, da bo v času opravljanja delovnih nalog nosil opremo predvideno za prostovoljce. Opremo dobi v enkratni obliki ob začetku opravljanja nalog.
– Prostovoljec se obvezuje, da bo delo opravljal vestno in delal v interesu kluba ter nalog, ki jih ima za določeno oz. dodeljeno področje.
– Prostovoljec se zavezuje, da svoje funkcije in pristojnosti ne bo koristil za morebitna stvari, ki so v nasprotju s pravili, pristojnostmi in interesi kluba (npr. dostop tretjim osebam do določenih področij v dvorani ipd.)

4. Varstvo osebnih podatkov
Organizator osebne podatke udeležencev (prostovljcev) uporablja izključno za izvedbo pričujočih aktivnosti. Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede aktivnost; če udeleženec/prostovoljec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje vpo naravi stvari ni mogoče. Za te namene organizator podatke hrani 5 let od izvedbe aktivnosti.

Udeleženci (prostovljci) lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen aktivnosti prostovoljstva, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v aktivnosti. Udeleženci (prostovljci) lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pošti (v primeru pošiljanja kakršnih koli materialov – npr. majic itd.).

5. Druge določbe
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v pričujoči aktivnosti,
– škodo, ki bi nastala kot posledica izvedbe aktivnosti v premoženju ali osebi prostovoljca ali katerekoli tretje osebe, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v aktivnosti izrecno strinja.
– kakršne koli dodatne stroške, ki bi utegnili nastati zaradi sodelovanja.
– nedelovanja komunikacijskih kanalov (npr. e-mail, telefon itd).
– nedelovanje družbenega omrežja Instagram, Facebook, Twitter, TikTok itd.
– nedelovanje spletne strani in vseh podstrani https://rkkrim.com/,
– nedelovanje oz. pomanjkljivo delovanje spletnih brskalnikov (Explorer/Edge, Chrome, Firefox, Safari itd.),
– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v pričujoči aktivnosti pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s to aktivnostjo in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu (prostovoljcu) ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem aktivnosti izključi iz nadaljevanja. Ta določba velja tudi po preteku.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v tej aktivnosti. Sodelujoči prevzema vso odgovornost glede aktivnosti.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila in pogoji so objavljena na spletni strani https://rkkrim.com/prostovoljci-pravila-in-pogoji/.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil ali preklica aktivnosti, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah, novostih ali preklicu aktivnosti bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani https://rkkrim.com/ oz. prek drugih komunikacijskih kanalov, ki so vzpostavljeni s prostovoljci (e-pošta, telefon itd.).

Za vse morebitne spore, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Rokometni klub Krim