Pravila in pogoji: Krim Mercator – CSM Bucuresti

Pravila in pogoji nagradne igre: Krim Mercator – CSM Bucuresti

1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre Krim Mercator – CSM Bucuresti je Rokometni klub Krim, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je promocija organizatorja ter tekme Krim Mercator – CSM Bucuresti (16.3.2023, ob 18. uri, Arena Stožice). Nagradna igra se bo izvajala v obdobju od 12. 3. do 15. 3. 2024 (zaključek ob 12.00). Nagrajenci bodo o izidu žreba obveščeni najkasneje 15. 3. 2024 do 23.59, in sicer v komentarju Facebook objave.

2. Predstavitev nagradne igre in pogoji sodelovanja
Uporabnik, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora v Facebook objavi Rokometnega kluba Krim podati komentar na vprašanje: “S kom bi šel skupaj na tekmo Krim Mercator – CSM Bucuresti” in v komentarju/odgovoru tudi označiti prijatelja.

V nagradno igro bodo vključeni vsi, ki bodo v določenem obdobju (12. 3. – 15. 3. 2024 do 12.00) na zgoraj omejen način komentirali objavo. Posamezni udeležencev lahko sicer v nagradni igri lahko sodeluje večkrat, vendar se za sodelovanje v nagradni igri šteje le en (1) uporabnikov vnos.

3. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejme splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična ali namišljena, si organizator pridržuje pravico, da takšnega udeleženca izključi iz nagradne igre. V primeru, da je sodelujoča oseba namenoma sodelovala z nezaželenimi (npr. žaljivimi) komentarji ali neresničnimi profili oz. je na kakršenkoli način zlorabila igro ali za to obstaja tudi samo sum, si organizator pridržuje pravico, da takšno osebo izloči iz nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta ipd.). Ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre. Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok) v nagradni igri ne smejo sodelovati.

4. Nagrade in določitev nagrajencev
Nagrade so omejene. Razglasitev nagrajencev bo objavljena s komentarjem znotraj pričujoče Facebook objave, in sicer najkasneje do 15. 3. 2024 do 23.59.

Število nagrajencev: 3

Nagrade so sledeče:
1) Podpisana žoga igralk Krima Mercatorja in 2 vstopnici za tekmo Krim Mercator – CSM Bucuresti (16. 3. 2024 ob 18.00, Arena Stožice, Ljubljana)
2) 2 vstopnici za tekmo Krim Mercator – CSM Bucuresti (16. 3. 2024 ob 18.00, Arena Stožice, Ljubljana)
3) 2 vstopnici za tekmo Krim Mercator – CSM Bucuresti (16. 3. 2024 ob 18.00, Arena Stožice, Ljubljana)

Žrebanje bo potekalo elektronsko, in sicer 15 . 3. 2024 po zaključku nagradne igre (po 12. uri). Rezultat bo dokončen in pritožbe zoper njega ne bodo možne. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva. V primeru, da izžrebani nagrajenec/-ka ne prevzame nagrade, se nadomestnih nagrajencev ne žreba, kar pomeni, da se v takšnem primeru nagrade ne podeli.
Vrednost nagrad ne presega 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

5. Podeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev
Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni preko komentarja Facebook objave. Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri daje svoje soglasje k objavi imena in priimka med nagrajenci. Organizator si pridržuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajencev na zidu/ali v komentar obstoječe objave Instagram oz. Facebook profila organizatorja ali na eni izmed strani/podstrani/objav na spletni strani https://rkkrim.com/.

V primeru, da izžrebani nagrajenec/-ka ne prevzame nagrade, se nadomestnih nagrajencev ne žreba, kar pomeni, da se v takšnem primeru nagrade ne podeli.

6. Prevzem nagrade
Nagrajenci bodo vse nagrade (vstopnice) lahko prevzeli izključno na dan tekme Krim Mercator – CSM Bucuresti (16. 3. 2024, ob 18. uri, Arena Stožice – Ljubljana), in sicer na blagajni Arene Stožice, med 16.30 in 18. uro. Za prevzem nagrade si organizator pridržuje pravico, da preveri identiteto posameznika, a le zato, da vidi, če je dotični posameznik/-ca upravičen do nagrade. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za podelitev nagrade organizatorju predložiti tudi lastnoročno podpisano pisno soglasje staršev ali svojih zakonitih zastopnikov.

Nagrajenci se strinjajo in zavezujejo, da:

– se bo pred/med/po tekmi do ostalih udeležencev v dvorani, domačih/gostujočih navijačev, igralk obeh ekip in vseh ostalih vedel spoštljivo
– bo upošteval vse etične, moralne ter preostale standarde ter načela kluba in športa nasploh.

Nagrajenec do nagrade ni upravičen v primeru, če:
– nagrade ne prevzame na dan tekme Krim Mercator – CSM Bucuresti (16. 3. 2024, ob 18. uri, Arena Stožice – Ljubljana), in sicer na blagajni Arene Stožice, med 16.30 in 18. uro
– s prejemom nagrade ne soglaša;
– krši pričujoča pravila.
V vseh zgoraj navedenih primerih se nagrada ne podeli.

7. Varstvo osebnih podatkov
Organizator osebne podatke udeležencev uporablja izključno za izvedbo pričujoče nagradne igre. Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev, za izvedbo izbire nagrajenca in za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Vsi sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo objavo svojega imena/priimka, profilnega imena oz. profilne fotografije na zidu/komentarju objave Instagram ali Facebook profila organizatorja oz. na eni izmed strani/podstrani/objav na spletni strani https://rkkrim.com/ oz. v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

8. Druge določbe
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje družbenega omrežja Instagram, Facebook, Twitter, TikTok itd.
– nedelovanje spletne strani in vseh podstrani https://rkkrim.com/,
– nedelovanje oz. pomanjkljivo delovanje spletnih brskalnikov (Explorer/Edge, Chrome, Firefox, Safari itd.),
– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://rkkrim.com/pravila-in-pogoji-krim-mercator-csm-bucuresti.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil ali preklica nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah, novostih ali preklicu nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook profilu organizatorja ali komentarjem v objavi o nagradni igri oz. na spletni strani https://rkkrim.com/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Rokometni klub Krim
V Ljubljani, 12. 3. 2024