Nagradna igra | Pravila in pogoji

Pravila in pogoji nagradne igre: dres Andree Lekić in vstopnice za tekmo RK Krim Mercator – Sävehof

1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre za dres Andree Lekić in vstopnice za tekmo RK Krim Mercator – Sävehof (v nadaljevanju nagradna igra) je Rokometni klub Krim, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je promocija organizatorja in promocija izdelkov organizatorja oz. njegovih sponzorjev. Nagradna igra se bo izvajala v obdobju od 18. februarja do 19. februarja 2022 (zaključek ob 17.00). Nagrajenci bodo o izidu žreba obveščeni najkasneje 19. februarja do 23.59, in sicer preko Instagram komentarja oz. Instagram sporočila (DM).

2. Predstavitev nagradne igre in pogoji sodelovanja
Uporabnik, ki želi sodelovati v nagradni igri, v Instagram objavi vidi vsa navodila, in sicer mora za sodelovanje slediti Instagram profilu RK Krim Mercator (@rkkrim), komentirati pričujočo objavo ter označiti dva preostala instagram profila (npr. prijatelja).

V nagradno igro bodo vključeni vsi, ki bodo v določenem obdobju (18.2. – 19.2.2022 do 17.00) sledili vsem zgoraj opisanim korakom. Posamezni udeleženec v nagradni igri lahko sodeluje večkrat, vendar se za sodelovanje v nagradni igri šteje le en (1) uporabnikov vnos.

3. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejme splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična ali namišljena, si organizator pridržuje pravico, da takšnega udeleženca izključi iz nagradne igre. V primeru, da je sodelujoča oseba namenoma sodelovala z nezaželenimi (npr. žaljivimi) komentarji ali neresničnimi profili oz. je na kakršenkoli način zlorabila igro ali za to obstaja tudi samo sum, si organizator pridržuje pravico, da takšno osebo izloči iz nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta ipd.). Ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre. Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok) v nagradni igri ne smejo sodelovati.

4. Nagrade in določitev nagrajencev
Nagrade so omejene. Razglasitev nagrajencev bo objavljena v komentarjih pričujoče Instagram objave.

Število nagrajencev: 6

Nagrade so sledeče:
1. nagrada (1 nagrajenec): Dres Andree Lekić (RK Krim Mercator) in 2 vstopnici za tekmo RK Krim Mercator – Sävehof (nedelja, 20.2.2022 ob 14:00)
2. – 6. nagrada (5 nagrajencev): 2 vstopnici za tekmo RK Krim Mercator – Sävehof (nedelja, 20.2.2022 ob 14:00)

Žrebanje bo potekalo elektronsko, in sicer 19.2.2022 po zaključku nagradne igre (po 17. uri). Rezultat bo dokončen in pritožbe zoper njega ne bodo možne.
Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.
Vrednost nagrade ne presega 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

5. Podeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev
Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni preko Instagram komentarja v objavi oz. neposrednega Instagram sporočila (direct message). Nagrajenci morajo nato organizatorju sporočiti ime in priimek oz. ostale podatke, ki so potrebni za prevzem oz. podelitev nagrade. Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri daje svoje soglasje k objavi imena in priimka med nagrajenci. Organizator si pridržuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajencev na zidu Instagram oz. Facebook profila organizatorja ali na eni izmed strani/podstrani/objav na spletni strani https://rkkrim.com/.

6. Prevzem nagrade
Organizator bo navodila o načinu prevzema nagrad nagrajencem sporočil prek Instagram komentarja oz. Instagram sporočila (DM). Osebe, mlajše od 18 let, morajo za podelitev nagrade organizatorju predložiti tudi lastnoročno podpisano pisno soglasje staršev ali svojih zakonitih zastopnikov.

Nagrajenci (2. – 6. nagrada) bodo nagrado (po 2 vstopnici) prevzeli na blagajni Arene Stožice pred tekmo (pričetek tekme: 20.2.2022 ob 14. uri), glavni nagrajenec (1. nagrada) bo dres in 2 vstopnici prav tako prevzel na blagajni Arene Stožice pred tekmo (pričetek tekme: 20.2.2022 ob 14. uri). Če se tekme ne more udeležiti, je upravičen le do dresa, ki ga bo organizator poslal po pošti (podatke o naslovu oz. pošiljanja bo nagrajenec sporočil organizatorju preko Instagram zasebnega sporočila – DM).

Nagrajenec do nagrade ni upravičen v primeru, če:
– organizatorju ne posreduje zahtevanih podatkov preko Instagram komentarja oz. Instagram zasebnega sporočila (DM) do nedelje (20.2.2022) do 10. ure oziroma mu ne poda vseh zahtevanih soglasij oziroma organizatorju posreduje napačne podatke;
– nagrade na pošti ne prevzame v roku 15 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (v primeru 1. nagrade, če se le-ta pošilja po pošti);
– s prejemom nagrade ne soglaša;
– krši pričujoča pravila.
V vseh zgoraj navedenih primerih se nagrada ne podeli.

7. Varstvo osebnih podatkov
Organizator osebne podatke udeležencev uporablja izključno za izvedbo pričujoče nagradne igre. Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev, za izvedbo izbire nagrajenca in za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pošti za dostavo nagrad.

Vsi sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo objavo svojega imena/priimka, profilnega imena oz. profilne fotografije na zidu Instagram ali Facebook profila organizatorja oz. na eni izmed strani/podstrani/objav na spletni strani https://rkkrim.com/ oz. v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

8. Druge določbe
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje družbenega omrežja Instagram, Facebook, Twitter, TikTok itd.
– nedelovanje spletne strani in vseh podstrani https://rkkrim.com/,
– nedelovanje oz. pomanjkljivo delovanje spletnih brskalnikov (Explorer/Edge, Chrome, Firefox, Safari itd.),
– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na Instagram profilu oz. objavi in na spletni strani https://rkkrim.com/nagradna-igra-pravila-pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil ali preklica nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah, novostih ali preklicu nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Instagram profilu organizatorja ali komentarjem v objavi o nagradni igri oz. na spletni strani https://rkkrim.com/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Rokometni klub Krim
V Ljubljani, 18. februar 2022